Rabu, 30 Desember 2009

Elmeod - Reborn as flameArtist : Elmeod
Genre : Gothic Metal
Location : Indonesia

New sounds Quality
Track list :

01 A Funeral March
02 Cahaya Rembulan
03 Elegy Of The Bleeding Heart
04 The Light Of Darkness
05 We Shall Rise Again
06 Beyond Imaginary
07 Entrance To My Coffin
08 Religious And Magic
09 Menuju Gerbang Keabadian
10 Universal Satellite

DOWNLOAD

Selasa, 29 Desember 2009

Wédhatama

Karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV.
Pupuh Pangkur

2.
Jinejer nèng Wédhatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yèn tan mikani rasa
Yekti sepi asepa lir sepah samun
Samangsané pakumpulan
Gonyak-ganyuk nglilingsemi

Jumat, 11 Desember 2009

Fews Naturaleus - I'am The Sorrow


Genre :
black/ dark/ gothic/ ambient robotic experimetal (Un-Band)
(2008-2009 DEMO)

All works by:
Ferry Fews (members of Naturaleus)
tracklist :

1. Beyod the forest throne (prelude)
2. I’m The Sorrows
3. Rinjani’s Angel Forest
4. The Past Memoriam
5. Serpihan Dosa Suci
6. Depreshymponia
7. Fallen hope’s at the winter
8. Cursed from southern sea
9. Eternally Sorrow’s (epiloque)

DOWNLOAD

Rabu, 09 Desember 2009

Jeritan Hati 2


Album : Jeritan Hati 2 - Compilation
Region : Indonesia

Bands:

01. Banaspati
02. Banazvaty
03. Barzakh
04. Godless
05. Histeria
06. Innerbeauty
07. Insanul maut
08. Jrangkonk
09. Kesurupan
10. Nicronomodez
11. Sajen

DOWNLOAD

Selasa, 08 Desember 2009

Memayu Hayuning Pribadi (Jilid 2) 9 - 16

1. Digedhongana dikuncenana kayangapa, nanging wong iku yen wis tinakdir tekan janjine utawa ajale, mangsa bakal wurunga. Iki maweh peling marang kita, yen kita manungsa mono ing atase badan lan umure dhewe ora kuwasa. Apamaneh sing mung wujud barang sampiran kayadene drajad, semat lan pangkat, kaluhuran, kasugihan, lan kalungguhan. Mula saka iku aja kibir, jubriya lan aja sok dumeh. Awit isih ana panguwasa liya (Gusti Allah) kang luwih kuwasa.
2. Ngombe lan memangan yen tanpa taker lan tanpa pilih-pilih iku pancen bisa nekakake bilahi. Mula nyandhet ubaling kepinginan ngombe lan memangan kang kaya mangkono mau wis ateges sawijining pamarsudi nyegah karusakaning jiwa lan raga. Wondene sranane kang prayoga yaiku pasa sing mengku ancas pupur sadurunge benjut, nyingkiri sadurunge kesandhung bilahi.
3. Kamulyan lan kanikmataning uripe wong-wong kang sugih dituku mawa tangising rakyat kang mlarat.
4. Kang kinaran janma kang wis kadunungan cipta kang wening iku, yaiku sapa kang wis temen-temen mantep pangidhepe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wong kang kaya mangkono mau samangsa nindakake pakarti apa ta apa tansah linambaran ati kang sarwa tepa tulus, kabeh-kabeh amung akarana Allah. Ora cilik ati, gedhene ngrasa owel ing kalane wohing panggawene mitunani awake dhewe. Nanging bisa gawe raharjane sesamaning dumadi. Kosokbaline wong kang nindakake pangibadah nanging isih ndarbeni pepinginan supaya diweruhana lan digawokana dening liyan, iku pratandha yen pangidhep lan pangibadahe durung akarana Allah.
5. Pambudidayanira manembah marang Pangeran iku prayogane aja sira anggo sarana ngalab tumuruning peparinge, nanging mligiya nindakake panembah mung saka niyat manembah. Awit wong kang nyenyadhong sihing Pangeran sarana laku panembah kathik banjur nyata kaleksanan panyuwune, ing adat wong mau banjur dadi kethul kawaspadane marang kaluhuran lan keagungane Kang Murbeng Dumadi. Aran isih begja yen ora banjur dadi wong jubriya seneng nyepelekake marang sesamaning dumadi.
6. Ana sawenehing wong kang duwe penganggep menawa nyenyuwun sihing Allah iku ora ana gawene. Awit Gusti Allah iku adil lan Maha Wuninga saengga ora bakal peparing marang wong kang ora pantes nampa ganjaran. Nanging wong mau sajak lali yen Gusti Allah mono Maha Welas lan Maha Asih. Uga ana sawenehing wong kang ora precaya marang anane Gusti Allah, presasat uga ora pracaya marang anane dhewe dene nganti awake lair ana ing donya. Nanging yen wong mau nandhang reribed lan nalare wis pantog, adate tuwuh osiking atine yen Pangeran iku ana malah banjur disesuwuni.
7. Wong kang kulina ngeningake ciptane kang resik ing wayah esuk, lawas-lawas banjur bisa ngeningake ciptane ing wayah bengi uga, lan sangsaya lawas maneh bisa ngeningake cipta ing wayah apa bae lan ing ngendiya bae. Nanging sabarang pratingkah iku bisa dadi pakulinan manawa katindakake kanthi ajeg, sarana panglantih kang tumemen lan ora bosen. Klawan mangkono sabarang kang maune rinasa rekasa lan abot, bakal sirna. Mangkono ora ana bedane yen kita kepingin nanem wiji kautaman, iya kudu kita gladhi tanpa bosen.
8. Yen pinuju wayah wengi langite terang banjur tumengaa ing tawang, kita bakal nyipati saperangane gelaring alam, abyoring langit kang sumilak sinebaran lintang-lintang pating krelip, gedhe cilik kaya wis sengadi tinata panggonane, angin sumilir ngobahake kekayonan lan gegodhongan kang ngandhut aruming gandane kekembangan. Sing kaya mangkono sayekti bisa nuwuhake rasa pangrasa tentrem ing ati kita. Nanging luwih saka iku, apa sing kaya mangkono mau ora ngosikake kita tumrap kaluhuraning Kang Maha Agung kang wus mranata sakabehing mau ?

Senin, 07 Desember 2009

Pejah - Kesengsaraan KuburBands : Pejah
Genre : Black Metal
Country : Indonesia

Track list :
01 Ajal
02 Ajaran Sesat
03 Lahirnya Ratu Kegelapan
04 Lorong Kesengsaraan
05 Pejah
06 Pendosa
07 Penebus Dosa
08 Syair Kubur

DOWNLOAD

Innerbeauty - The Unity Of God


Bands : Innerbeauty
Genre : Gothic/Melodic death metal
Country : Indonesia

Track list :

01 Intro
02 Nurani Kehidupan
03 Kesunyian Abadi
04 Jiwa Yang Suci
05 Darah Juang
06 Peace Through Understanding
07 Let's Be Conscience Be Your Guide
08 The Unity of God
09 Storm Fear
10 To Die Of a Broken Heart

DOWNLOAD

Sabtu, 05 Desember 2009

Kalimo

I
Mangkene patrapipun
Wiwit anem amandenga laku
Ngengurangi pangan turu sawatawis
Amekak hawa nepsu
Dhasarana andhap asor.

II
Akanthi awas emut
Aja tingal weweka ing kalbu
Mituhua wewaruh kang makolehi
Den taberi anggeguru, aja isin tetakon.

III
Wong amarsudi kaweruh
Tetirona ing reh kang rahayu
Aja kesed sungkanan sabarang kardi
Sakadare anggenipun
Nimpeni kagunganing wong.

IV
Tinimbang lan angenganggur
Boya becik ipil-ipil kaweruh
Angger datan ewan panasaten sayekti
Kawignyane wuwuh-wuwuh
Wekasan kasub kinaot.

V
Lamun wus sarwa putus
Kapinteran sinimpen ing pungkur
Bodhonira katakokna ing ngarsa yekti,
Gampang traping tindak tanduk
Amawas pambekaning wong.

Rabu, 02 Desember 2009

Lintang-lintang

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


(pilgrime, Jaya Baya. XXXI, 1977:26)