Rabu, 30 Desember 2009

Elmeod - Reborn as flameArtist : Elmeod
Genre : Gothic Metal
Location : Indonesia

New sounds Quality
Track list :

01 A Funeral March
02 Cahaya Rembulan
03 Elegy Of The Bleeding Heart
04 The Light Of Darkness
05 We Shall Rise Again
06 Beyond Imaginary
07 Entrance To My Coffin
08 Religious And Magic
09 Menuju Gerbang Keabadian
10 Universal Satellite

DOWNLOAD

Selasa, 29 Desember 2009

Wédhatama

Karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV.
Pupuh Pangkur

2.
Jinejer nèng Wédhatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yèn tan mikani rasa
Yekti sepi asepa lir sepah samun
Samangsané pakumpulan
Gonyak-ganyuk nglilingsemi

Jumat, 11 Desember 2009

Fews Naturaleus - I'am The Sorrow


Genre :
black/ dark/ gothic/ ambient robotic experimetal (Un-Band)
(2008-2009 DEMO)

All works by:
Ferry Fews (members of Naturaleus)
tracklist :

1. Beyod the forest throne (prelude)
2. I’m The Sorrows
3. Rinjani’s Angel Forest
4. The Past Memoriam
5. Serpihan Dosa Suci
6. Depreshymponia
7. Fallen hope’s at the winter
8. Cursed from southern sea
9. Eternally Sorrow’s (epiloque)

DOWNLOAD

Rabu, 09 Desember 2009

Jeritan Hati 2


Album : Jeritan Hati 2 - Compilation
Region : Indonesia

Bands:

01. Banaspati
02. Banazvaty
03. Barzakh
04. Godless
05. Histeria
06. Innerbeauty
07. Insanul maut
08. Jrangkonk
09. Kesurupan
10. Nicronomodez
11. Sajen

DOWNLOAD

Selasa, 08 Desember 2009

Memayu Hayuning Pribadi (Jilid 2) 9 - 16

1. Digedhongana dikuncenana kayangapa, nanging wong iku yen wis tinakdir tekan janjine utawa ajale, mangsa bakal wurunga. Iki maweh peling marang kita, yen kita manungsa mono ing atase badan lan umure dhewe ora kuwasa. Apamaneh sing mung wujud barang sampiran kayadene drajad, semat lan pangkat, kaluhuran, kasugihan, lan kalungguhan. Mula saka iku aja kibir, jubriya lan aja sok dumeh. Awit isih ana panguwasa liya (Gusti Allah) kang luwih kuwasa.
2. Ngombe lan memangan yen tanpa taker lan tanpa pilih-pilih iku pancen bisa nekakake bilahi. Mula nyandhet ubaling kepinginan ngombe lan memangan kang kaya mangkono mau wis ateges sawijining pamarsudi nyegah karusakaning jiwa lan raga. Wondene sranane kang prayoga yaiku pasa sing mengku ancas pupur sadurunge benjut, nyingkiri sadurunge kesandhung bilahi.
3. Kamulyan lan kanikmataning uripe wong-wong kang sugih dituku mawa tangising rakyat kang mlarat.
4. Kang kinaran janma kang wis kadunungan cipta kang wening iku, yaiku sapa kang wis temen-temen mantep pangidhepe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wong kang kaya mangkono mau samangsa nindakake pakarti apa ta apa tansah linambaran ati kang sarwa tepa tulus, kabeh-kabeh amung akarana Allah. Ora cilik ati, gedhene ngrasa owel ing kalane wohing panggawene mitunani awake dhewe. Nanging bisa gawe raharjane sesamaning dumadi. Kosokbaline wong kang nindakake pangibadah nanging isih ndarbeni pepinginan supaya diweruhana lan digawokana dening liyan, iku pratandha yen pangidhep lan pangibadahe durung akarana Allah.
5. Pambudidayanira manembah marang Pangeran iku prayogane aja sira anggo sarana ngalab tumuruning peparinge, nanging mligiya nindakake panembah mung saka niyat manembah. Awit wong kang nyenyadhong sihing Pangeran sarana laku panembah kathik banjur nyata kaleksanan panyuwune, ing adat wong mau banjur dadi kethul kawaspadane marang kaluhuran lan keagungane Kang Murbeng Dumadi. Aran isih begja yen ora banjur dadi wong jubriya seneng nyepelekake marang sesamaning dumadi.
6. Ana sawenehing wong kang duwe penganggep menawa nyenyuwun sihing Allah iku ora ana gawene. Awit Gusti Allah iku adil lan Maha Wuninga saengga ora bakal peparing marang wong kang ora pantes nampa ganjaran. Nanging wong mau sajak lali yen Gusti Allah mono Maha Welas lan Maha Asih. Uga ana sawenehing wong kang ora precaya marang anane Gusti Allah, presasat uga ora pracaya marang anane dhewe dene nganti awake lair ana ing donya. Nanging yen wong mau nandhang reribed lan nalare wis pantog, adate tuwuh osiking atine yen Pangeran iku ana malah banjur disesuwuni.
7. Wong kang kulina ngeningake ciptane kang resik ing wayah esuk, lawas-lawas banjur bisa ngeningake ciptane ing wayah bengi uga, lan sangsaya lawas maneh bisa ngeningake cipta ing wayah apa bae lan ing ngendiya bae. Nanging sabarang pratingkah iku bisa dadi pakulinan manawa katindakake kanthi ajeg, sarana panglantih kang tumemen lan ora bosen. Klawan mangkono sabarang kang maune rinasa rekasa lan abot, bakal sirna. Mangkono ora ana bedane yen kita kepingin nanem wiji kautaman, iya kudu kita gladhi tanpa bosen.
8. Yen pinuju wayah wengi langite terang banjur tumengaa ing tawang, kita bakal nyipati saperangane gelaring alam, abyoring langit kang sumilak sinebaran lintang-lintang pating krelip, gedhe cilik kaya wis sengadi tinata panggonane, angin sumilir ngobahake kekayonan lan gegodhongan kang ngandhut aruming gandane kekembangan. Sing kaya mangkono sayekti bisa nuwuhake rasa pangrasa tentrem ing ati kita. Nanging luwih saka iku, apa sing kaya mangkono mau ora ngosikake kita tumrap kaluhuraning Kang Maha Agung kang wus mranata sakabehing mau ?

Senin, 07 Desember 2009

Pejah - Kesengsaraan KuburBands : Pejah
Genre : Black Metal
Country : Indonesia

Track list :
01 Ajal
02 Ajaran Sesat
03 Lahirnya Ratu Kegelapan
04 Lorong Kesengsaraan
05 Pejah
06 Pendosa
07 Penebus Dosa
08 Syair Kubur

DOWNLOAD

Innerbeauty - The Unity Of God


Bands : Innerbeauty
Genre : Gothic/Melodic death metal
Country : Indonesia

Track list :

01 Intro
02 Nurani Kehidupan
03 Kesunyian Abadi
04 Jiwa Yang Suci
05 Darah Juang
06 Peace Through Understanding
07 Let's Be Conscience Be Your Guide
08 The Unity of God
09 Storm Fear
10 To Die Of a Broken Heart

DOWNLOAD

Sabtu, 05 Desember 2009

Kalimo

I
Mangkene patrapipun
Wiwit anem amandenga laku
Ngengurangi pangan turu sawatawis
Amekak hawa nepsu
Dhasarana andhap asor.

II
Akanthi awas emut
Aja tingal weweka ing kalbu
Mituhua wewaruh kang makolehi
Den taberi anggeguru, aja isin tetakon.

III
Wong amarsudi kaweruh
Tetirona ing reh kang rahayu
Aja kesed sungkanan sabarang kardi
Sakadare anggenipun
Nimpeni kagunganing wong.

IV
Tinimbang lan angenganggur
Boya becik ipil-ipil kaweruh
Angger datan ewan panasaten sayekti
Kawignyane wuwuh-wuwuh
Wekasan kasub kinaot.

V
Lamun wus sarwa putus
Kapinteran sinimpen ing pungkur
Bodhonira katakokna ing ngarsa yekti,
Gampang traping tindak tanduk
Amawas pambekaning wong.

Rabu, 02 Desember 2009

Lintang-lintang

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


(pilgrime, Jaya Baya. XXXI, 1977:26)

Rabu, 11 November 2009

Riwayat - Black metal MalaysiaBand: Riwayat
Origin: Malaysia

Tracklist:

01.A Return To The Last Episode
02.Perhiasan Terakhir
03.Riwayat (The Remains)

DOWNLOAD

Senin, 09 November 2009

Moksa


Artist: Moksa
Album : Transisi Birahi
Genre : Gothic Metal
Region : Indonesia

Tracklist:

Moksa - Takkan Hilang Dan Tenggelam
Moksa - Tangisan Nurani
Moksa-Belantara Khayal
Moksa-Transisi Birahi

DOWNLOAD

Sabtu, 07 November 2009

Black Sounds - Compilation


Album: Black Sounds Compilation
Country: Indonesia

Bands:

1. Altar
2. Banazvaty
3. Belysh
4. Darkness
5. Hipnotis
6. Innerbeauty
7. Kalijogo
8. Lelembut
9. Mayith
10. Mortuary
11. Nicronomodez
12. Nocturnal Heresy
13. Opus Symphonia
14. Parson of Death
15. Past The Line
16. Rascal
17. Total Tragedy
18. Tragyst

DOWNLOAD

Jumat, 06 November 2009

Memories of Darkness - Gothic compilation


Album : Gothic Compilation
Country: Indonesia

Tracklist:

01. Sadie - Marionette
02. Elmeod - Elegy Of The Bleeding Heart
03. Milagrosh - Sembah Sujud
04. Gog magog - Theater Tubuh
05. Total tragedy - Labyrinth
06. Gelap - Ashes
07. Camboja - Rendezvous Of The Broken Heart
08. Amerta - Khayalan Nyata
09. Suku qlawu - Lambaian Perpisahan
10. Candle light - Last Wings

DOWNLOAD

Gelap - Gerbang Timur


Band : Gelap
Album : Gerbang Timur
Year : 2008
Genre(s) : Middle Eastern/Progressive Gothic Metal
Lyrical Theme(s) : All About Visual and Inner Darkside of Humanity
Origin : Indonesia (Jakarta)


Tracklist :

1. Ashes (05:20)
2. Gerbang Timur (06:25)
3. Dark Legion (04:51)
4. Beautiful Stranger (06:07)
5. Nanakanisura (03:53)
6. In These Graves (03:45)
7. Ending Theme (02:58)

Total playing time 33:19

DOWNLOAD

Dreamer - Bait Suci


Band : Dreamer
Album : Bait Suci
Year : 2008
Genre(s) : Gothic/Melodic Death
Origin : Indonesia (Jakarta)

Tracklist:
1. Intro
2. Bait Suci
3. Keabadian
4. Mimpi Yang Hilang
5. Kala
6. Duka Dunia
7. Dreamer
8. Ilusi
9. Karbala (bonus track)

DOWNLOAD

Selasa, 13 Oktober 2009

Silent Resentment - Death Is Utopia


Artist: Silent Resentment
Album: Death Is Utopia
Year: 2009
Country: China
Style: Melodic Gothic/Doom Metal
Bitrate: mp3@CBR320kbps
Size: 142mb


Tracklist:

01.Der Tang der Tolengraeber
02.Death Is Utopia
03.The Bible of Love
04.Kiss Your Blood Out
05.Purple Scar
06.Catch
07.Gothic Era
08.After Forever
09.The Little Mermaid
10.Face Your Darkness in the Heart
11.Death Is Utopia (Demo)
12.Track (demo)

Total playing time: 1:11:57

depositfiles

hotfile

Jumat, 07 Agustus 2009

Endless Gloom - Compilation


ENDLESS GLOOM COMPILATION
Country: Indonesia


Track List :

01 Thirsty Blood - Lautan darah
02 Moksa - Belantara khayal
03 Dhanyank - Kesepian abadi
04 Elmeod - We shall rise again
05 Sekar Jagad - Gading retak
06 Moses Bandwidth - Selangkah menuju surga
07 Athena - My last time
08 Rasuk - Menanti ajal
09 Kembang Kuburan - Keindahan semu
10 Anueta - Murka
11 Nocternity - Silverhell

DOWNLOAD

Kamis, 09 Juli 2009

Sounds Of Darkness


Album : Sounds Of Darkness Compilation
Genre : Gothic/Black Metal
Region : Indonesia

Bands:

AGNOSTHICA
BALSABUTH
BLATUNG KUBUR
BURAONG
METHEMPHYSOFIC
NGLAYAT
NICROTEC
SAKRATUL MAUT
SILENT DREAM
THYRANNICAL SHYMPONY
URAT NADI
ZHARATHUSTRA

DOWNLOAD

Rabu, 17 Juni 2009

Neurotic of Gods - The Night Domination

tracklist:

1. Reborn in thy holy flames

2. The night domination

3. The conquerors (I’m the power and the hatred)

4. Sovereign of the unborn life

5. The dad warriors drowned in the battlefield

6. The unholy evil realm

7. Soundly asleep in the wave of sorrow

8. Tired and red (Sodom cover)

DOWNLOAD


Minggu, 07 Juni 2009

Panembahan - Pengabdi Kegelapan


Bands : Panembahan
Genre : Black Metal
Country : Indonesia

Track List :

1. Panembahan - Balaning Kesesatan
2. Panembahan - Dalam Lingkaran Sajen
3. Panembahan - Jeritan Alam Kubur
4. Panembahan - Kabut Mantera Hitam
5. Panembahan - Pengabdi kegelapan
6. Panembahan - Ruwat Pantai Selatan
7. Panembahan - Singgasana Kanjeng Putri

DOWNLOAD

Kamis, 14 Mei 2009

MYSTIS - Mystical


Artist : Mystis
Genre : Black Metal
Origin : Indonesia

Track list :

01 ancient ceremony
02 api keabadian
03 labuhan rites
04 legenda mataram kuno
05 mahkota raja
06 mutiara laut selatan
07 queen of the south
08 ruwat jagad
09 sejatining tahta
10 sesaji sirnaning suryo
11 suro ing parangkusumo

DOWNLOAD

Minggu, 19 April 2009

Istidraj - Blasphemous Ritual - Malaysia


ALBUM:Blasphemous Ritual
YEAR: 2006
GENRE: Black metal

Tracklist:

1.

Spawn Forth... Inferno

04:59


2.

Bidadari Desekration

03:38


3.

The Burning Twillight

05:02


4.

Blackened Prophecy Of Doom

04:55


5.

Blackstorm

04:21


6.

Blasphemic Conquest

02:41


7.

Morbid Blasphemic Cult

03:46


8.

Crucified (Impaled Nazerene Cover)

01:07


9.

The Burning Twillight (Striid)

04:59


10.

The Burning Twillight (Lurker)

05:00
DOWNLOAD

Sabtu, 11 April 2009

Metal to Metal - Malaysian Compilation


Album: Metal to Metal
Origin: Malaysia
Tracklist:

01.Blood, Red, Die - In torment
02.Darkness In Silence - shamanic rites
03.Sutera Hitam-Dusk
04.Sacred - Orion
05.Emphaty Chaos - Sick society
06.Subverted To Condone Atrocities - Nevarious Azarak
07.Lord Of Hell - Violator
08.Cursed On You - In human sufferance
09. Sang Penakluk - Penakluk
10.Journey Of The Majestic Quest At The Gate Of Rhuha - Everlasting Tales
11.Major Panic (Die Standing) - Negation
12.Sunut - Langsyur

DOWNLOAD

Minggu, 29 Maret 2009

GOTHANASIA COMPILATIONAlbum: Gothanasia Compilation

Genre: Gothic metal

Country: Indonesia


Track list:


FACTORIAL:

1-save the world

2-selamat tinggal

ANUETA:

3-fenomena

4-ujung duka

5-sunyi menjelang

DHANYANK:

6-tahta maut

7-sabda tuhan

8-cahaya kehidupan

NOCTURNEA:

9-elegi kehidupan

10-jiwa hampa


DOWNLOAD

Minggu, 22 Februari 2009

Beauty in Dark Season #2
Album: Beauty in dark season #2
Country: Indonesia
Genre: Gothic metal

Track list

1.onkrist's - nocturnal rite
2.episode666 - belenggu dosa
3.monalisa - tertikam kegelapan
4-gladness - ilusi
5.khianat - abad maksiat
6-zeus - keagungan
7.ottar - song of prayer
8.black natural - terhempas impian semu
9.kembang kuburan - sesuatu tiada arti
10.anueta - sunyi jelang gelap
11.fragment of euthanasia - fragment my soul
12.edel - help me GOD
13.dhanyank - di hadapan tahta maut
14.kedaton - gelapnya awan suramnya hati
15.factorial - restu angkara
16.cultural - siksa yg kekal
17.hukum karma - angel

DOWNLOAD

Rabu, 11 Februari 2009

Filsufatia - Immortalis


Band : FILSUFATIA
Demo : Immortalis
Year : 2009
country : Malaysia
Label : Unsigned
Genre : Depressive Black Metal


Tracklist:

1. Immortalis 2:15
2. Shadows 3:11
3. Herecy 3:37
4. Humanatia 3:23
5. Scarlette 3:19
6. Drifted 1:18

DOWNLOAD

Sabtu, 07 Februari 2009

Legion TimurTracklist:


01 GODLESS - Elegi Kubur
02 SANTET - Belis Berholo Jiwo
03 TOTAL TRAGEDY - Tenggelam Di Telan Duka
04 SAJEN - Gelap Kelam Semesta Alam
05 ALTAR - Dinasti Sang Murka
06 LAMPHOR - Manunggale Manungso Karo Setan
07 INSANUL MAUT - Tahta Pengkhianat
08 ICONOCLASM - Air Suci Kehidupan
09 DROSOPHILA - Jiwa Hampa
10 RAJAM - Bheles Pateh
11 BELASUNGKAWA - Singgasana Sang Aku